فراخوان تشکیل دولت موقت پارسی

هم میهنان عزیز در این مقطع حساس و برای جلوگیری از سردرگمی و هرج و مرج، دولت موقت پارسی پایه ریزیه دولت موقت را تا قبل از انتخابات همگانی برنامه ریزی کرده.ما از تمام کاندید های واجد شرایط در هر سطحی چه از داخل ایران و چه از خارج درخواست میکنیم که فقط این فرم کوتاه را پر کنند. در این فرم هیچ یک از اطلاعات شخصی شما پر نخواهد شد. تنها گزینه سطح اطلاعات و یا تجربه شما خواهد می باشد. به یاری پروردگار بعد از پیروزی ما با یک یک شما در تماس خواهیم بود . به امید پیروزی
در صورت تمایل توضیحاتی از سابقه کاری ، تحصیلی و... بفرمایید
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Add address